POMOC MATERIALNA

       POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Stypendia szkolne

W roku szkolnym 2019/2020 z pomocy w formie stypendium szkolnego mogą skorzystać uczniowie, w rodzinach których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), tj. 528 zł. 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w szkole w terminie do 16 września 2019r.

 

 

Zasiłki szkolne

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.), tj. nie może być wyższa niż 620 zł.

 

Wnioski oraz szcegółowe informacje dostępne są u kierownika świetlicy.